LUK
Home Cheerleading

DAFF ønsker i lighed med 2016 og 2017 at sende et All Girl Premier- og et Coed Premier-landshold til Cheerleading VM 2018 i Orlando, Florida, d. 25-27 april 2018.

Vi har i år en ny situation, hvor vores head coaches, Lina Kogoj og Matjaz Gerbec, ikke befinder sig i Danmark, hvilket giver lidt udfordringer og vi har derfor taget en lidt anden tilgang end sidste år.

Trænerteamet ønsker at komme i gang hurtigst muligt, således vi kan holde samme høje niveau som sidste år, men er samtidig godt klar over, at en kort varsel kan betyde, at der kan være udøvere, der har lagt planer, som ikke kan ændres for den pågældende weekend. Derfor vil der være en tryout 2 for dem, som ikke kan komme til den første tryout, således at vi ikke udelukker nogen fra at komme på landsholdet, hvis de ikke kan komme til tryout 1.

Første tryout er lørdag og søndag den 28. og 29. oktober – og finder sted på BGI. (mere info længere nede)

Trænerteamet håber, at interesserede udøvere vil prioritere tryout højt, og vil gøre deres allerbedste for at deltage – om ikke andet, bare den ene af dagene, således vi kan komme i gang.

Dem der slet ikke kan den 28./29. oktober er ikke udelukkede fra landsholdet, da vi har en tryout 2 i forbindelse med træning den 2./3. december. Hvis man ikke kan den 28./29. oktober skal man kontakte trænerteamet på cheerlandshold2018@daff.dk. Derefter vil der blive lavet en individuel aftale om, hvad der skal til for at komme med den 2./3. december – det kan være video af udvalgte skills eller andet.

Den 19. november, dagen efter JuleCup, er der landsholdstræning med vores danske landstrænereassistenter, og den dag skal dem, der ikke kan den 28./29. oktober, holde åbent således de kan deltage, da den vil kunne indgå som en del af den individuelle aftale.

På denne baggrund vil trænerteamet, i samarbejde med DAFF og Cheerleadingudvalget, gerne invitere til landsholds-tryout

Lørdag den 28. oktober 2017

Søndag den 29. oktober 2017  

Tryout finder begge dage sted på BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld.

Begge dage skal afsættes, da den endelig plan for tryout vil blive lagt, når alle tilmeldinger er på plads – tryout vil i år være noget længere end tidligere, da vi vil bruge tid på at få et mere detaljeret indblik i alle udøvere og derfor vil vi benytte begge dage.

Overnatning ifm. tryout

Vi kan tilbyde overnatning i træningssalen på BGI gratis, hvis man selv medbringer luftmadras, sovepose eller tilsvarende.

Vi kan tilbyde forplejning på BGI for: morgenmad 40 kr. frokost 60 kr. aftensmad 60 kr.

Både overnatning og måltider skal bestilles senest søndag den 22. oktober på mail til cheerlandshold2018@daff.dk hvor også anden kommunikation til vedr. landsholdet kan stiles til.

Betaling for forplejning skal overføres senest søndag den 22. oktober til DAFF-konto med tydelig angivelse af navn.

DAFFs konto – Reg. 2279 konto 5905 869 894

Ansøgning til tryout

For at komme i betragtning til tryout til landsholdet, skal du indsende en kort, skriftlig redegørelse, der beskriver din position, erfaring samt dine stunt- og tumblingskills.

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer:

 • Fulde navn (fuldstændig som det står i dit pas)
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Klub/Hold
 • Telefonnummer og e-mail
 • Billede (pasfoto)
 • Om du ønsker at stille op til All Girl eller Coed

Vi opfordrer til, at Coed-udøvere stiller op til Coed-landshold, og All Girl udøvere stiller op til All Girl-landshold. På den måde undgås tidskrævende optræning til stunt med anden teknik, end den pågældende udøver har erfaring i. Dog er det muligt at stille op til begge landshold, hvis ønsket.

Krav for deltagelse på landshold

Du vil få udleveret en udøverkontrakt, som skal underskrives inden første landsholdssamling, der overordnet indeholder regler om, hvordan man skal opføre sig på landsholdet, samt:

 • At du er fyldt 15 år eller fylder 15 år i 2018. (født i 2003 eller tidligere)
 • At du kan få et gyldigt ESTA
 • At du har et gyldigt dansk pas
 • At du kan deltage i tryout samt alle planlagte landsholdssamlinger
 • At du er villig til at mødes med din partner/gruppe og træne udenfor de fastlagte weekender
 • At du er aktiv udøver i minimum en national konkurrence inden VM

Der vil efter den 2./3. december 2017 blive udtaget en bruttogruppe, og det endelige hold vil blive fastlagt primo 2018. Vi forventer at afholde første landsholdssamling dagen efter JuleCup den 19. november 2017. Mere info om dato for landsholdssamlinger følger snarest.

Send din redegørelse til cheerlandshold2018@daff.dk senest søndag den 22. oktober 2017.

Landsholdstrænere

Det er det slovenske partnerstuntpar Lina og Matjaz, der for 3. gang i træk er hovedansvarlige for begge landshold, og denne gang er der to danske assistent landstrænere tilknyttet trænerteamet – Mie Høg Hegaard og Cæcilie Tindbæk Steffensen. Det er udelukkende trænerteamets beslutning, hvorvidt du bliver henvist til All Girl eller Coed. Dog vil vi, så vidt det er muligt, forsøge at imødekomme dit ønske. DAFF forbeholder sig i øvrigt retten til kun at deltage ved VM med ENTEN All Girl ELLER Coed, hvis vi mener, at der ikke er talent nok til at opretholde et acceptabelt niveau på begge hold.

Pris

Egenbetalingen for at deltage på landsholdet forventes at være ca. 9000 kr.  I denne pris er inkluderet

 • Træningsfaciliteter
 • Fly t/retur
 • Hotel
 • Konkurrencegebyr
 • Transport til og fra lufthavn og konkurrence
 • Uniform (Uniformen er kun til låns)

Endelig størrelse på egenbetalingen følger så snart vi har alle de nødvendige aftaler på plads.

Der skal dog påregnes en ekstra omkostning til ESTA-godkendelse på ca. USD 15.

Landsholdstræninger

Alt afhængigt af sammensætningen af holdet, vil det bestræbes, at afholde landsholdstræningerne, så de rent geografisk matcher holdene bedst muligt. Omkostninger til transport til og fra landsholdstræninger, samt mad, overnatning mm. afholdes af udøveren.

Forventede træningssamlinger frem mod Verdensmesterskaber 2018 er som følger:

2017

Oktober 28 og 29                     Try-out 1

November 19                            Træning

December 2 og 3                      Try-out 2 / Træning

 

2018

Januar 6 og 7                             Træning

Januar 27 og 28                        Træning

Februar 10 og 11                       Træning

Februar 17 og 18                       Træning

Februar 24 og 25                      Træning

Marts 3 og 4                              Træning

April 8                                         Træning

April 14 og 15                            Træning (generalprøve – vest)

April 21 og 22                           Træning (generalprøve – øst)

April 23                                       Afrejse til VM

Maj 1                                           Ankomst hjem fra VM

 

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund:

søndag d. 26. november 2017 kl. 11.00

i Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

1)               Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)               Formanden aflægger beretning.

3)               Udvalgsberetninger til godkendelse.

4)               Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)               Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift.

6)               Behandling af indkomne forslag.

7)               Valg af formand (vælges i lige år)

8)               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant.

9)               Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg.

                  – Disciplinærudvalg

                  – Appeludvalg

                  – Dommerudvalg

                  – Cheerleadingudvalg

10)             Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor.

11)             Eventuelt. 

 

§10, Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff@daff.dk


§10, Stk. 3
Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

 

§9, Stk. 3
Fuldgyldige medlemmer kan stille med 3 delegerede, cherleading- og flag football-medlemmer kan stille med 1 delegeret og én observatør, associerede medlemmer kan stille med 2 observatører. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem.

 

§9, Stk. 4
Foreningerne er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges klubben en bøde på kr. 1500,-.

De danske landstrænere, der i første omgang skal assistere cheerleading-landsholdenes head coaches Lina Kogoj og Matjaz Gerbec, og på sigt overtage ansvaret, er fundet.

Valget er faldet på Mie Høg Hegaard og Cæcilie Tindbæk Steffensen.

Mie startede til cheerleading i 2007 i Randers Cheerleaders, hvor hun stadig er, og siden 2010 også har været træner. Mie har været aktiv udøver på landsholdet i 2011, og fra 2013 – 2017.  Cæcilie startede til cheerleading i 2005 hos Aarhus Tigers Cheerleaders, og kastede sig allerede i 2006 over trænergerningen. Hun fortsatte både som udøver og træner i Aarhus Tigers Cheerleaders frem til 2013, hvor studier satte en midlertidig stopper. Cæcilie genoptog både den udøvende del såvel som trænerdelen igen i 2016 – denne gang hos SDU Vikings. Både Mie og Cæcilie er uddannet lærere, og de har begge både teoretisk og praktisk erfaring med at undervise.

Den langsigtede plan er, at Mie og Cæcilie skal tilegne sig viden og indsigt fra Lina og Matjaz, om hvordan de griber hele træningen an, hvordan de coacher de forskellige teknikker m.m., således de en gang i fremtiden kan overtage ansvaret for holdet, og bygge videre på det arbejde Lina og Matjaz har lavet. I første omgang gælder det dog arbejdet frem mod VM 2018, og i den proces skal Mie og Cæcilie i fællesskab assistere Lina og Matjaz med Coed- og All Girl-landsholdene, samt stå for nogle af de administrative opgaver forbundet med landsholdene.

Det nye trænerteam glæder sig til at starte det nye samarbejde op, og i fællesskab fortsætte den positive udvikling for cheerleading-landsholdene. Lina og Matjaz har det fulde ansvar for både Coed og All Girl, og vil stå for træning med mere – i tilfælde af, at Lina og Matjaz ikke kan deltage i en træning, laver de en komplet træningsplan til Mie og Cæcilie, således træningen kommer til at foregå på præcis samme facon, som hvis de var til stede.

Trænerteamet og DAFFs Sportschef Lars Carlsen mødes første gang søndag den 1. oktober for at starte processen op – en af de første opgaver er, i samarbejde, at få fastlagt try-out, og melde datoerne ud. Samtidig skal de have lagt den bedst mulige plan for landsholdstræningerne frem mod VM 2018, således holdene kommer så forberedt som muligt til VM.

VM bliver igen i 2018 afholdt i Orlando, Florida, med semifinaler torsdag den 26. april og finaler fredag den 27. april. Landsholdene rejser til Orlando mandag den 23. april og er hjemme igen tirsdag den 1. maj 2018.

Når planerne er lagt fast, vil det blive meldt ud, og arbejdet for alvor begynde.

Som American Football International skrev i går, har sportsdomstolen CAS truffet afgørelse første del af sagen omkring splittelsen i IFAF. I går har vi modtaget officiel besked fra IFAF. CAS afgørelsen står fast:

 1. Tommy Wiking trådte tilbage som IFAF præsident d. 3. februar 2015 med virkning fra 30. april 2015
 2. Alle handlinger af Tommy Wiking som IFAF præsident eller på vegne af IFAF efter 30. april 2015 er ugyldige og annulleres.
 3. Tommy Wiking skal stoppe med at agere og omtale sig som IFAF præsident.

Den fulde afgørelse fra CAS forventes inden for to til tre måneder. CAS skal bl.a. afgøre, hvorvidt nuværende IFAF præsident Richard MacLean er lovligt valgt. Hvis ikke valget af sket korrekt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

IFAF vil nu kontakte de nationer, der ikke er medlem af IFAF medhenblik på at starte en dialog omkring genindmeldelse i IFAF. En gruppe af nationer har forholdt sig neutral og en anden gruppe har støttet Tommy Wiking, disse nationer vil skulle optages i IFAF igen for at kunne deltage i IFAFs turneringer og aktiviteter.

”Det er med tilfredshed, at CAS omsider er kommet frem til den afgørelse omkring den internationale situation. Det har været en frustrerende lang periode, med meget internationalt idrætspolitisk arbejde, med det formål at sikre vores demokratiske rettigheder gennem IFAF.”, udtaler DAFF formand Michael Brøndum Hansen. Han fortsætter: ”Frustrationen er yderligere forstærket af at der er brugt meget tid, energi og penge på denne sag siden 2015, vel vidende at denne energi kunne være brugt på at lave nogle fantastiske turneringer for klub og landshold. Jeg håber virkeligt, at det sidste punktum er sat i sagen, så vi kan få et samlet Europa igen, som kan samarbejde med IFAF om en konstruktiv og lys fremtid, baseret på fakta og transparente processer, som har det mål at udvikle den sport vi brænder for.”

DIFs bestyrelse indstiller til DIFs budgetmøde, at DAFF tildeles over 11 mio. kr. over den kommende fireårige periode. Indstillingen sker på baggrund af det strategiforløb samtlige specialforbund i Danmarks Idrætsforbund har gennemgået det seneste 1,5 år. DAFF er det forbund i DIF, der indstilles til den tredjestørste fremgang.

”Det er fantastisk at DIFs bestyrelse anerkender vores arbejde og ser det potentiale, der er i vores tre idrætsgrene. Jeg glæder mig meget til, at vi kan bruge den udvidede støtte fra DIF til at støtte vores foreninger og udvikle vores sportsgrene”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen. ”Det er lige nu svært at få armene ned. Tilskudsmæssigt går vi frem, og da DIF opgjorde forbundenes medlemstal, havde vi den ottendestørste medlemsfremgang”, fortsætter den glade formand.

DIFs bestyrelse indstiller DAFF til at modtage 11 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end tidligere, over den fireårige periode. Tilskuddet fra DIF skal bruges til at udvikle DAFFs aktiviteter og understøtte DIFs politiske program. Midlerne tildeles forbundene ud fra et langsigtet perspektiv, og på baggrund af det potentiale det enkelte forbund vurderes at have. At få den tredjestørste stigning i støtte blandt DIFs mere end 60 specialforbund, er en kæmpe anerkendelse af DAFF. DAFFs stigning overgår samtlige af de store specialforbund – kun Danmarks Cykle Union og Parasport Danmark har en større stigning end DAFF – mens ca. en tredjedel af specialforbundene bliver reduceret i tilskud.

Resultatet af et års arbejde

Efter en fælles kick-off workshop, har DAFFs formand, et bestyrelsesmedlem og de to ledere siden midten af juni 2016 arbejdet tæt sammen med en konsulent i DIF om udarbejdelse af strategiaftalen. Aftalen indeholder som tidligere udmeldt fire spor:

Organisation & Ledelse og Diversitet

– DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen.

Vækst

– DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets tre aktiviteters vækstpotentiale.

Talent & Elite

– DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde.

Social indsats og integration for udsatte målgrupper

– DAFF ønsker, gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Det fjerde spor er tilføjet efter opfordring fra DIFs chefgruppe.

Ny økonomisk struktur fra 2018

Strategiaftalerne er resultatet af en ny økonomisk støttestruktur, som DIF overgår til fra 2018. Fremover tildeles specialforbundene dermed midler på baggrund af en fireårig strategiaftale. Formålet med den nye struktur er at frigive ressourcer i specialforbundene, ved at minimere den administration og det bureaukrati, der lå i den gamle struktur.

DIF ønsker mere idræt for de penge, der årligt tilføres specialforbundene fra Tips og Lottomidlerne. Dette skal naturligvis også slå igennem i DAFF, hvor formand Michael Brøndum Hansen ser frem til, at reduktionen i de administrative krav fra DIF gør, at forbundets ansatte vil være mere synlige i forhold til klubberne.

DIFs budget drøftes på budgetmødet d. 6.-7. oktober, og budgettet vedtages endeligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DIF d. 31. oktober 2017.

Fakta:

Den fulde ordlyd på de fire spor:

 1. DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
 2. DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
 3. DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
 4. DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Fra den 31. oktober vil Børnehjælpsdagens traditionsrige Julelotteri igen være på gaden. Hundredvis af foreninger, idrætsklubber og skoleklasser over hele landet vil sælge Julelodder og tjene rigtig gode penge til deres klasse- og foreningskasse. De støtter samtidig Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Fakta om Julelotteriet: Hvordan og hvornår
Der er rigtig mange penge at hente for foreningerne, som kan bruges til udstyr, rejser eller andre aktiviteter. I 2016 var foreningernes samlede gevinst ved lodsalget på 2,5 millioner kroner.

 • Salget af Julelotteriet sker i perioden 31. oktober til 24. december 2017
 • Et lod koster 20 kr. og heraf tjener deltagerne selv 8,50 kr. til fælleskassen.
 • Det er gratis at tilmelde sig og usolgte lodder kan returneres. Der er således ingen økonomisk risiko.
 • Nye sælgere kan melde sig i hele salgsperioden.
 • Tilmelding foregår her: Bestil lodder til Julelotteriet

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der bliver afholdt over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

D. 23.-24. september 2017 slår SOR IF dørene op til årets Peewee- og Juniorcamp.

Weekenden vil byde på workshops indenfor performance, stunt og tumbling. Deltagerne på campen vil blive udfordret af dygtige danske instruktører, og der kommer til at være fuld fart over feltet.

Vi har valgt at prioritere det sociale højt, og der vil være aktiviteter hvor vi skal lære hinanden at kende, på kryds og tværs af klubberne.

Tilmelding og mere info om campen kan findes på https://daff.nemtilmeld.dk/321/

Seneste tilmelding er fredag d. 8. september

Cheerleading er nationalt organiseret i DAFF og herigennem i DIF, og internationalt er Cheerleading organiseret i ECU (European Cheer Union) og ICU (International Cheer Union). ICU organiserer hvert år verdensmesterskaberne (Worlds), en konkurrence Danmark har deltaget i siden 2011, og fra 2016 med både et All Girl Premier og et COED Premier landshold, hvilket også er målet at Danmark skal gøre fremover.

Danmarks All Girl Premier landshold har siden 2013 etableret sig som en fast del af top 5 i verden, og målsætningen er at forblive i top 5, og derfra udvikle holdet, så det konkurrerer med om medaljerne ved verdensmesterskaberne.

Danmarks COED Premier landshold deltog i 2011, og først igen i 2016, og er således stadig i etableringsfasen, med en målsætning om at nå top 5 i verden i løbet af de næste par år.

DAFF søger to danske landstrænere, en til All Girl Premier og en til COED Premier, der i første omgang skal være assistenter for vores landstrænere Matjaz Gerbec og Lina Kogoj, der ligesom i 2015/2016 og 2016/2017, vil have det overordnede ansvar for både All Girl og COED landsholdene i 2017/2018. Det er DAFFs mål, at danske landstrænere, på sigt, skal overtage det fulde ansvar for landsholdene.

Årsagen til vi gør det på denne måde er, at vi ønsker at fortsætte den gode udvikling Matjaz og Lina har stået for de sidste to år, samtidig med at vi ønsker at udvikle nogle danske landstrænere, der kan overtage landsholdene på egen hånd på sigt. De landstrænere vi søger skal derfor være interesserede i at være landstrænere mere end bare i 2017/2018, men have et ønske om at være det i nogle år fremover. DAFF vil, som en del at jobbet, tilbyde efteruddannelse til de valgte landstrænere ud fra behov, ønsker og muligheder.

For både Matjaz og Lina’s vedkommende, vil det ikke være muligt for dem at deltage i alle landsholdsaktiviteter i 2017/2018, og det vil således være de danske landstrænere der står med det fulde ansvar de gange.

Begge landstræneres opgaver vil i samarbejde med DAFFs Sportschef Lars Carlsen, samt i samarbejde med Matjaz og Lina, bestå i:

 • Planlægning af landsholdsaktiviteter, herunder deltagelse i træningssamlinger, internationale stævner/mesterskaber, samt andre landsholdsaktiviteter som fx opvisninger
 • Forestå landsholdssamlinger og træninger på egen hånd, i de samlinger hvor det ikke er muligt for Matjaz og Lina at deltage
 • At deltage i evaluering og udvælgelsen af udøvere til landsholdene
 • At holde DAFFs Sportschef Lars Carlsen, samt Matjaz og Lina løbende orienterede
 • At bidrage til den fortsatte udvikling af kulturen på Danmarks landshold i Cheerleading
 • At løse nogle af de administrative opgaver der følger med et landshold

Profil for begge landstrænere:

 • Fagligt kompetent – gennemført DAFFs niveau 2 træneruddannelse eller vil gøre det i nærmeste fremtid
 • Kendskab til Cheerleadinglandshold, samt internationale konkurrencer en fordel
 • Ønske om at hjælpe med udviklingen af Cheerleading i Danmark
 • Ønske om at arbejde som landstræner i nogle år
 • Kan motivere og engagere udøvere der er i alderen 14-30 år
 • Udadvendt og imødekommende
 • God til kommunikation
 • Kan tale og skrive engelsk
 • Er struktureret, dedikeret og målrettet

DAFF kan tilbyde

 • Mulighed for at arbejde med meget seriøse og dedikerede udøvere
 • Være en del af en velfungerende og seriøs organisation
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen af Cheerleading i Danmark
 • Begge stillinger er ulønnede, som alle landstrænere i DAFF, men alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af jobbet bliver dækket

Ansøgning skal sendes på e-mail til job@daff.dk

Din ansøgning skal bl.a. indeholde noget om din baggrund, hvad du kan bidrage med som

landstræner, samt dit cv. Hvis du ønsker det, er du meget velkommen til at sende video eller link til video, der kan understøtte din ansøgning.

Samtaler vil finde sted i uge 37 2017 i enten Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605

Brøndby eller Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist er kl. 12:00 onsdag den 6. september 2017.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte DAFFs Sportschef Lars Carlsen på telefon 2275 5684.

FØLG OS PÅ