Forside Amerikansk fodbold DAFFs strategiske spor godkendt

Den 5.-6. december 2016 blev DAFFs fire strategiske spor for den kommende strategiaftale, godkendt ved DIFs bestyrelsesmøde. DAFF går således fra oprindeligt at have tre spor, til fire.

Der blev fra bestyrelsens side overordnet udtrykt tilfredshed med de strategiske spor, som Dansk Amerikansk Fodbold Forbund havde indstillet. I forlængelse heraf var der en tilsvarende anerkendelse af det arbejde, som Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har lagt for dagen for at komme frem til de indstillede strategiske spor.” skriver DIFs bestyrelse i forbindelse med godkendelsen.

Formanden for DAFF, Michael Brøndum Hansen er både glad og stolt over godkendelsen fra DIF. Han udtaler: ”Det er en kæmpe cadeau til DAFF, at vi får godkendt alle vores spor. Jeg er meget stolt og glad på vores tre idrætsgrene og forbundets vegne over, at DIFs øverste organ kan se potentialet i vores strategi og de store muligheder for vækst og udvikling i vores idrætsgrene. Samtidigt vil jeg gerne takke klubberne, de frivillige og medarbejderne i DAFF for et flot arbejde”.

Med godkendelsen er fokusområderne for DAFFs arbejde i perioden 2018-2021 hermed fastlagt.

Tre spor er blevet til fire
I processen med godkendelsen er de oprindelige tre spor blevet til fire. Som fremlagt ved formandskongressen i november, havde DAFF oprindeligt indstillet følgende tre spor til godkendelse:

Organisation & Ledelse og Diversitet
– DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.

Vækst
– DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept, samt med et øget fokus på vores sociale indsats og integrationsarbejde.

Talent & Elite
– DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.

Efter opfordring fra DIFs chefgruppe, har DAFF efterfølgende valgt at skille den sociale indsats og integrationsarbejde ud i et separat spor. DIF mener, at sporet om organisationsudvikling skaber grundlaget for større, stærkere og mere etablerede klubber, hvilket kan løfte potentialet for medlemsvæksten og skabe et stærkt fundament for at arbejde med udsatte grupper og diversitet.

DAFF har derfor tilføjet følgende fjerde spor:

Social indsats og integration for udsatte målgrupper
– DAFF ønsker, gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper

DIF vurderer ligeledes, at indhold og temaer i de tre indstillede spor, matcher DAFFs SUMO analyse samt at der er en god, faglig begrundelse og argumentation for alle fire spor. Med sine oprindelige tre spor, opfylder DAFF allerede mange af de kerneindsatser, som DIFs politiske program indeholder. Derudover har DIF vurderet, at DAFF har potentiale til at løfte opgaver, som går udover kerneopgaven (f.eks. fokus på nye målgrupper, som overvægtige børn og børn med ADHD).

Bestyrelsesmedlem i DAFF og medlem i DAFFS strategigruppe, Anders Munch Skovgren siger: ”når DIF vurdere, at vi har potentiale til at løfte opgaver, der ligger ud over, hvad der almindeligt forventes af et specialforbund, så er det et kæmpe skulderklap. Vi sagde ja til det ekstra spor, da vi gerne vil hjælpe med at løfte – også nogen af de svære områder i DIFs politiske program. Vi har gjort DIF klart, at det vil kræve tilførsel af ekstra midler, hvis vi skal opprioritere området.

Hen over vinteren og foråret skal der nu defineres handleplaner for de fire spor. Der skal ligeledes knyttes ressourcer og økonomi på sporene. Den endelige strategiaftale skal indsendes senest 1. juni 2017 til godkendelse i DIFs bestyrelse.

Om den nye støttestruktur
Danmarks Idrætsforbund (DIF) ændrer på den måde, som støtten til specialforbundene fastlægges, med virkning fra 2018. I dag fastlægges støtten på baggrund af forbundenes aktiviteter over de seneste tre år – primært på breddeområdet: uddannelse, klubbesøg, klubudvikling, camps/ lejre med videre. Med den nye støttestruktur ”Mere idræt for penge”, der blev vedtaget på DIFs årsmøde d. 30. april 2015, fastlægges støtten til forbundene, fra 2018, på baggrund af en strategiaftale mellem forbundet og DIF. Alle specialforbund skal derfor lave strategiaftaler, der gælder for årene 2018 – 2021.

I strategiaftalen skal forbundet definere et antal strategispor, som forbundet vil prioritere og arbejde med i perioden. Sporene skal godkendes af DIFs bestyrelse, og vil i den forbindelse bl.a. blive holdt op imod DIFs politiske program. Der er i DAFF, siden august 2016, blevet arbejdet med de strategiske spor, som blandet andet har gennemført et mini-seminar med bestyrelse, ansatte samt et antal frivillige fra de tre aktiviteter.
På seminaret blev der udarbejdet en SUMO-analyse, som har ligget til grund for udarbejdelse og udvælgelse af de strategiske spor. Der er afholdt en række møder med vores DIF konsulent, og sporene er præsenteret på formandskongressen i november, hvor der blev arbejdet med konkrete handlinger på sporene.

Relaterede ARTIKLER