Home Matchfixing

For match fixing i DAFF gælder følgende med hjemmel i DAFFs regler og Straffeloven:

Hvad er match fixing?

Match fixing defineres ved at et resultat af en kamp eller kampens begivenheder i øvrigt, enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. Inden for match fixing opererer man med 3 niveauer:

a) Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe som de selv deltager i, og for egen vindings skyld.

b) Organiseret fællesskab: Flere personer, der i en forening spiller på bestemte udfald i kampe, hvor een eller flere i fællesskabet selv deltager, og for egen eller andres vindings skyld.

c) Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der f.eks med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

DAFFs bestyrelse behandler alle sager omkring match fixing med henblik på at indlede en disciplinærsag samt en politianmeldelse. Sager kan medføre sanktioner som:

1. Karantæne eller suspension fra DAFF jf. DAFFs Turneringsregulativ §7, stk. 1.1
2. Politianmeldelse jf. straffelovens § 279

DAFFs Turneringsregulativ §7, stk. 1.1:

Opførsel på eller uden for banen, der er egnet til at bringe sporten i miskredit: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 1 år.

Straffelovens § 279:

For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.