Forside Amerikansk fodbold Retningslinjer: Fase 3 åbning efter Corona-lockdown

8. juni 2020.

De nyeste anbefalinger og retningslinjer fra DIF og DGI for åbning af Danmark er netop udgivet.

Retningslinjerne dækker al idræt, og vi har derfor valgt at kopierer deres direkte over i vores, i det omfang det giver mening, og supplere med input decideret til vores idrætter.

Myndighederne har i forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark, åbnet mere op for både indendørs- og udendørsidrætterne, samt hævet forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Vi har derfor opdateret vores retningslinjer og anbefalinger.

DIF og DGI’s retningslinjer for genåbning af al idræt 

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her:

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Kontakt & hygiejne 

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt — særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer:  

Vi må gerne have kontakt i vores træninger, men antallet af øvelser med kontakt skal minimeres, og der skal være ekstra fokus på hygiejne lige før og efter øvelser med kontakt.

Træningsgrupper skal være den samme i hver træning – der må godt skiftes ud i grupperne mellem hver træning, men det skal være på et absolut minimum.

Håndhygiejne skal prioriteres højt og alle vasker hænder ved ankomst.

Der skal være håndsprit i hver gruppe.

Der skal være sæbevand til rådighed.

Alle skal medbringe egen vanddunk fyldt op hjemmefra

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Udstyr 

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Der holdes pause hvert 30. minut, hvor alle rengør hænder, samt bolde og andet udstyr der har været i brug – pause og rengøring foregår i egen gruppe.

Hvis der skal bruges redskaber, så anbefales det at de medbringes hjemmefra i det omfang det er muligt.

Låneudstyr – vi anbefaler, at låneudstyr kun bruges af den samme person indtil videre.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: 50 personer samlet, 4 kvm pr. person 

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skal være minimum 4 kvm pr. person på banen. Dette gælder alle, træner såvel som udøver – både ude- og indendørs.

Størrelsen på banen til en gruppe skal derfor tilpasses pladskravet om 4 kvm pr. Person.

Hvis der er tilskuere/forældre til træningerne, er det vigtigt at de opholder sig udenfor banen i en sikkerhedsafstand, således at det er tydeligt at de ikke indgår i en træningsgruppe, da de ellers vil tælle med i de 50 personer.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Træningskampe & pauser 

 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Hvis der arrangeres træningskampe skal forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes – og begge/alle de involverede hold, herunder spillere, coaches, medics mm, samt dommere tæller med i de 50.

Hvis der arrangeres træningskampe skal der tages hensyn til, at spillerne ikke har haft træning med kontakt meget længe, og derfor er der øget risiko for skader.

Derudover anbefales det, at der hyppigt holdes pause – minimum hvert 30. minut, hvor alle rengør hænder, samt bolde og andet udstyr der har været i brug – pause og rengøring foregår i egen gruppe.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Bestyrelsen har ansvaret 

 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Bestyrelsen skal sørge for, at der er en Corona-ansvarlig på træningsanlægget under alle træninger/aktiviteter.

Bestyrelsen skal stoppe træningen, hvis den ikke kan gennemføres inden for myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.

Bestyrelsen skal udarbejde en plan for hvordan klubbens forskellige hold skal træne – eventuelt i samarbejde med andre klubber på samme anlæg.

Bestyrelse skal sørge for nødvendig kommunikation til ledere, trænere, spillere og forældre, således alle er bekendt med retningslinjerne.

Bestyrelsen har ansvar for at holde sig løbende orienteret om myndighedernes, DIFs og DAFFs anbefalinger og tilsikre, at klubben lever op til disse.

Hver gruppe har minimum én træner, som træner gruppen hele træningen.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Træning & ankomst 

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Det anbefales det at alle møder omklædte til træning og til tiden (ikke før) og går direkte ud til deres træningsgruppe – hvis det er muligt at åbne omklædningsfaciliteterne i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring, kan spillerne klæde om før træning og efter træning.

Det er okay at holde spillermøde i forbindelse med træning, så længe forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes, og at træningsgrupper ikke blandes. Det anbefales, at møder i forbindelse med træning gøres så korte som muligt.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Rengøring 

 • Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Dette gælder specielt for cheerleading – ved træning indendørs er det særligt vigtigt, at ovenstående retningslinjer følges, og der generelt sørges for god hygiejne.

 

DIF og DGI’s retningslinjer: Sommerskoler 

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles, og der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor.

DAFFs anbefalinger og retningslinjer: 

Så snart vi har modtaget retningslinjerne om sommerskoler, sender vi dem rundt.

 

DIFs og DGIs generelle anbefalinger og retningslinjer: 

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 50 personer.
 • Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (disse er ikke modtaget endnu, de fremsendes, så snart vi modtager dem).
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene

Relaterede ARTIKLER