Forside Amerikansk fodbold Udvikling frem for regler

Bestyrelsen har besluttet at sætte fokus på udvikling og videndeling på tværs af klubberne, ved at igangsætte et projekt med regionale udviklingsfora. Missionen er at kickstarte udviklingen og understøtte de små klubber. De regionale udviklingsfora skal bruges til at samle klubberne, samt sætte fokus på det både de små og store klubber bokser med i hverdagen. Det kan være alt fra manglende trænere til gode træninger, mængden af dommeropgaver, færre regler, billigere træneruddannelser osv.

Nøgleordet for 2019 er; udvikling, samarbejde og vidensdeling. Vi ønsker at skabe effekten nu, og ikke i næste sæson, hvor de nye regler for rekruttering tidligst kan træde i kraft.

 

Er flere regler løsningen?

Bestyrelsen har drøftet udkastet til de nye regler på bestyrelsesmødet d. 6. februar, og set på de indkomne høringssvar. Der har været en nuanceret debat, og diskussionen gik blandt andet på om den store holdningsgrøft mellem de store og små klubber, samt om flere regler er løsningen, eller blot symptombehandling på et langt større problem i vores sport Bestyrelsen er bekymret for at den forslåede regelændring ikke løser et reelt problem om sportens og klubbernes udvikling.

”Der er en tydelig splittelse mellem NL klubberne og alle de andre klubber i dette spørgsmål. Som bestyrelse skal vi arbejde for alle klubber. Hvis vi indfører regelforslaget, vil vi tilfredsstille de mindre og mellemstore klubber, mens vi vil tilgodese NL klubberne, hvis vi ikke indfører begrænsning på rekruttering. Vi har i første omgang valgt at tage en dialog med klubber på tværs af størrelse, så vi i fællesskab kan løse udfordringen”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen.

Bestyrelsen ønsker at bygge bro mellem klubberne, og bringe klubberne sammen på tværs af størrelse, så vi kan få en kvalificeret debat omkring emnet og hvad der rør sig ude i football Danmark.

”Vi ønsker at sætte fokus på udviklingen i den enkelte klub, så de bliver i stand til at opbygge en stærk organisation, lave en langtidsholdbar plan, uddanne trænere og fastholde og rekruttere ny spillere til sporten. Det er ligeledes vigtigt, at vi får input til, hvordan vi kan tilpasse vores turneringer, stævner, tilbud mv., siger bestyrelsesmedlem Anders Munch Skovgren.

”At læse de mange høringssvar, gav et endnu bedre billede af de mange dilemmaer som kommer uanset hvilke løsning vi kommer frem til, der er derfor utroligt vigtigt for udviklingen at dette ikke hastes igennem. Om der skal skærpes regler for rekruttering, har bestyrelsen ikke truffet endelig beslutning om endnu. Bestyrelsen har brug for mere viden om handlemuligheder og en fortsat debat. Skal der indføres nye regler skal, de blot være på plads til at træde i kraft efter sæsonen 2019. Men handling for at skabe udvikling har vi brug for at tage fat på med det samme” afslutter formand Michael Brøndum Hansen.

 

Hvad skal der ske nu?

Der er lagt en plan, hvor der skal:

  • Afholdes 3 regionale møde med klubberne i løbet af marts/april i år, hvor klubbernes udvikling og muligheder skal debatteres
  • Arbejdes på at finde 40.000 – 50.000 kr. i DAFFs budget, der kan afsættes til en initiativpulje til udvikling af de mindre klubber
  • Etableres en ”task force” bestående af ansatte og frivillige, der med DAFF som tovholder kan hjælpe klubberne med at udvikle sig. Klubberne skal lære af hinandens succeser. Hvis én klub har løst én problemstilling eller gjort det godt på et bestemt område, så skal alle andre klubber have denne viden, så de kan gøre det samme.

 

Baggrunden for regelforslaget

På Formandskongressen i oktober 2016 blev rekrutterings- og klubskifteregler diskuteret på opfordring af klubberne. Klubskifteregler har været del af forbundets regler i en årrække, og der havde gennem flere år været talt om at lave regler/ retningslinjer for rekruttering.

 

På Budgetmødet i 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DAFF og klubberne, der skulle udarbejde et udkast til reglerne. Klubberne gav på Budgetmødet udtryk for, at de ønskede klare regler på området, med konsekvenser hvis de blev brudt. Arbejdsgruppens samlede forslag til regler for rekruttering og klubskiftereglerne blev i store træk implementeret forud for 2018-sæsonen.

Se nuværende klubskifte- og rekrutteringsreglerne her

Se alle høringssvar her