Find klub & vær med

Indkaldelse til Årsmøde 2023

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til Ordinært Årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

Årsmødet finder sted: 

Søndag 19. november kl. 11:00 - 15:00
Arena Randers
Fyensgade 1
8900 Randers C

Forhold for afholdelse af DAFFs Årsmøde 2023

Formalia vedr. DAFFs Årsmøde 2023 finder I i dette dokument, eller i sin helhed i DAFFs Vedtægter.

Tilmelding 

Seneste tilmelding er mandag 13. november 2023 kl.12:00 på: https://daff.nemtilmeld.dk/938/

Der er sandwiches til de fremmødte.

Formalia vedr. DAFFs Årsmøde 

DAFFs Vedtægter §9 stk. 3 stipulerer at hver forening må medbringe det antal delegerede som foreningen har stemmer.

Vi opfordrer de personer der ønsker at stille op til diverse poster at møde op til årsmødet.

Forslag & kandidaturer

Hvis du ønsker at fremsætte forslag, opstille som kandidat til bestyrelsen eller vores udvalg, skal det indsendes på daff2023@daff.dk senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Dagsorden for det ordinære Årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

 • Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 • Formanden aflægger beretning
 • Udvalgsberetninger til godkendelse
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand (vælges i lige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant
 • Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg
 • Disciplinærudvalg
 • Appeludvalg
 • Amerikansk Fodbold Dommerudvalg
 • Cheerleadingudvalg
 • Flag footballudvalg
 • Amerikansk fodbold udvalg
 •  Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor
 • Eventuelt

Opstilling af kandidater, indsendelse af forslag og udsendelse af materiale:

§10, Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff2023@daff.dk

§10, Stk. 3

Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

Antal delegerede, stemmeregler/ -antal og fremmødepligt

§9, stk. 2

På årsmødet har:

 • fuldgyldige medlemmer med 100 eller flere medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) 4 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 50-99 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 3 stemmer;
 • fuldgyldige medlemmer med over 20-49 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 2 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 0-19 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 1 stemme.

Medlemstallet er det senest indberettede til det Centrale Foreningsregister (CFR).

Associerede medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra b) har ikke stemmeret.

Skoler (jf. §4, stk. 1) kan maksimalt have 10 % af stemmerne ved et årsmøde.

§9, Stk. 3

Fuldgyldige medlemmer kan maksimalt stille med det antal delegerede, som foreningen har af stemmer. Associerede medlemmer kan stille med 2 observatører.

§9, Stk. 4

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem, én person vil således kun kunne stemme for én forening med det stemmetal, som foreningen har.

§9, Stk. 5

Foreningerne med mere end 19 medlemmer er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges foreningen en bøde på svarende til foreningens kontingent for det pågældende år.

§6, Stk. 3

En medlemsforening der har gæld til DAFF er ikke stemmeberettiget. En afdragsordning der efterleves, er ikke gæld.

Om DAFF