Forside Andet Indkaldelse til DAFFs ordinære Årsmøde

0 682

DAFFs Årsmøde 2022 bliver afholdt under normale omstændigheder.

Årsmødet finder sted: Lørdag 10. december kl. 10 på Spar Nord Arena Slagelse, VIP lokaler, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse

Selve invitationen er sendt til alle formænd på den mail der er opgivet i Klubportalen.

Hvis du ønsker at fremsætte forslag, opstille som kandidat til bestyrelsen eller vores udvalg, skal det indsendes på daff2022@daff.dk senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.

Vi glæder os til at se jer!

 

Dagsorden for det ordinære Årsmøde er ifølge vedtægterne som minimum:

 • Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 • Formanden aflægger beretning
 • Udvalgsberetninger til godkendelse
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand (vælges i lige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant
 • Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg
  • Disciplinærudvalg
  • Appeludvalg
  • Amerikansk Fodbold Dommerudvalg
  • Cheerleadingudvalg
  • Flag footballudvalg
  • Amerikansk fodbold udvalg
 • Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor
 • Eventuelt

Opstilling af kandidater, indsendelse af forslag og udsendelse af materiale:

§10, Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff2022@daff.dk

§10, Stk. 3

Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

Antal delegerede, stemmeregler/ -antal og fremmødepligt

§9, stk. 2

På årsmødet har:

 • fuldgyldige medlemmer med 100 eller flere medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) 4 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 50-99 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 3 stemmer;
 • fuldgyldige medlemmer med over 20-49 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 2 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 0-19 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 1 stemme.

Medlemstallet er det senest indberettede til det Centrale Foreningsregister (CFR).

Associerede medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra b) har ikke stemmeret.

Skoler (jf. §4, stk. 1) kan maksimalt have 10 % af stemmerne ved et årsmøde.

§9, Stk. 3

Fuldgyldige medlemmer kan maksimalt stille med det antal delegerede, som foreningen har af stemmer. Associerede medlemmer kan stille med 2 observatører.

§9, Stk. 4

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem, én person vil således kun kunne stemme for én forening med det stemmetal, som foreningen har.

§9, Stk. 5

Foreningerne med mere end 19 medlemmer er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges foreningen en bøde på svarende til foreningens kontingent for det pågældende år.