LUK
Home Flag Football

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund:

søndag d. 26. november 2017 kl. 11.00

i Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

1)               Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)               Formanden aflægger beretning.

3)               Udvalgsberetninger til godkendelse.

4)               Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)               Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift.

6)               Behandling af indkomne forslag.

7)               Valg af formand (vælges i lige år)

8)               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant.

9)               Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg.

                  – Disciplinærudvalg

                  – Appeludvalg

                  – Dommerudvalg

                  – Cheerleadingudvalg

10)             Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor.

11)             Eventuelt. 

 

§10, Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff@daff.dk


§10, Stk. 3
Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

 

§9, Stk. 3
Fuldgyldige medlemmer kan stille med 3 delegerede, cherleading- og flag football-medlemmer kan stille med 1 delegeret og én observatør, associerede medlemmer kan stille med 2 observatører. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem.

 

§9, Stk. 4
Foreningerne er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges klubben en bøde på kr. 1500,-.

Den 20. september 2017 kl. 10:30 tørnede A-Huset AllStars sammen med Vestervej Vikings i deres første flag football-kamp. Kampen blev spillet på Vigersted Skole i Ringsted. 

Ligebyrdig kamp med smil og jubel

Vestervej Vikings er anført af Mads Simbold Knudsen, og består af otte almenbegavede elever fra 3. til 9. klasse, med diverse udfordringer, mens A-Huset AllStars kommer fra den lokale skole for autister.

Kampdagen var præget af god sportsånd og fairplay både på og udenfor banen. Eleverne spillede fem mod fem (fire elever og en voksen) med en halv banelængde.

“Den fysiske størrelsesforskel på de to hold var til at tage og føle på, men det forhindrede på ingen måde de to hold i at have en ligebyrdig kamp. Der blev smilet, kæmpet, svedt, kastet, grebet, løbet og jublet af børn og voksne,” berettede Mads Simbold Knudsen om dagen.

Tæt spil med dybe kast

Allerede på første spil completede A-Huset AllStars et kast dybt i Vikings territorium, men blev dog holdt ude af endzone af de noget mindre Vikings. Efterfølgende lykkedes det Vikings at marchere ned ad banen på en kombination af playaction- og misdirection-angreb med mange løb og pitches, og stillingen blev 6-0 til Vikings.

AllStars svarede hurtigt igen med gode kastespil og fandt på en kort fjerde down endzone: 6-6. Der var jubel på sidelinjen. Vikings forsøgte at tage til genmæle med fake handoffs og dybe bolde, men formåede ikke at complete de dybe spil.

Frygtløse Vikings finder endzone

AllStars fortsatte, hvor de slap og marcherede ned ad banen i deres tredje drive, men blev, som på første drive, stoppet af de kæmpende Vikings, der frygtløst kastede sig ind i luftdueller og tacklinger imod de større AllStars.

På tredje drive vendte Vikings tilbage til deres tidligere strategi, og det viste sig svært for AllStars at tackle de små vikings, som nåede i endzone på 4. down. Med en succes på ektrapointet var stillingen 13-6 til Vikings.

Vikingerne spillede helt tæt på deres coverage og missede ingen tacklinger, og det lykkedes altså ikke AllStars at flytte bolden på deres sidste drive.

Bidt af flag football

Kampen var resultatet af Mads Simbold Knudsens arbejde med flag football som aktivering for almenbegavede elever med diverse udfordringer. Han har siden foråret haft valgfagsholdet med otte elever fra 3. til 9. klasse. Og flag football har vist sig at være den helt rigtige idræt for dem.

“Flag football har den styrke, at eleverne inden hvert spil får præcis besked på, hvad der forventes af dem,” fortæller Mads. “Jeg har haft elever, som har meldt pas på idræt generelt, men gik meget op i flag football specifikt, netop på grund af strukturerne i spillet.”

Flag football har altså vist sig at være den helt rigtige sportsgren for disse børn, både i kraft af den simple struktur og de mange pauser, men også den lave – eller helt ikke-eksisterende – kontakt spillerne imellem.

Vikings og AllStars inviterer til rematch

“Hvis der er flere specialskoler, som ønsker at deltage, kunne det være alletiders. Vikings og AllStars er med garanti klar på en rematch,” lyder Mads’ afsluttende opfordring.

Alle, som kan se en fordel af at inddrage flag football i deres skole, institution eller lignende, er som altid velkomne til at kontakte vores udviklingskonsulent Malene Kolmos på mk@daffmail.dk eller 2712 6612.

 

Som American Football International skrev i går, har sportsdomstolen CAS truffet afgørelse første del af sagen omkring splittelsen i IFAF. I går har vi modtaget officiel besked fra IFAF. CAS afgørelsen står fast:

 1. Tommy Wiking trådte tilbage som IFAF præsident d. 3. februar 2015 med virkning fra 30. april 2015
 2. Alle handlinger af Tommy Wiking som IFAF præsident eller på vegne af IFAF efter 30. april 2015 er ugyldige og annulleres.
 3. Tommy Wiking skal stoppe med at agere og omtale sig som IFAF præsident.

Den fulde afgørelse fra CAS forventes inden for to til tre måneder. CAS skal bl.a. afgøre, hvorvidt nuværende IFAF præsident Richard MacLean er lovligt valgt. Hvis ikke valget af sket korrekt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

IFAF vil nu kontakte de nationer, der ikke er medlem af IFAF medhenblik på at starte en dialog omkring genindmeldelse i IFAF. En gruppe af nationer har forholdt sig neutral og en anden gruppe har støttet Tommy Wiking, disse nationer vil skulle optages i IFAF igen for at kunne deltage i IFAFs turneringer og aktiviteter.

”Det er med tilfredshed, at CAS omsider er kommet frem til den afgørelse omkring den internationale situation. Det har været en frustrerende lang periode, med meget internationalt idrætspolitisk arbejde, med det formål at sikre vores demokratiske rettigheder gennem IFAF.”, udtaler DAFF formand Michael Brøndum Hansen. Han fortsætter: ”Frustrationen er yderligere forstærket af at der er brugt meget tid, energi og penge på denne sag siden 2015, vel vidende at denne energi kunne være brugt på at lave nogle fantastiske turneringer for klub og landshold. Jeg håber virkeligt, at det sidste punktum er sat i sagen, så vi kan få et samlet Europa igen, som kan samarbejde med IFAF om en konstruktiv og lys fremtid, baseret på fakta og transparente processer, som har det mål at udvikle den sport vi brænder for.”

Rødovre Globetrotters og Copenhagen Scumbags har valgt i 2018 at rykke op i FNL. Det betyder, at med de seks nuværende hold udvides FNL til otte hold. Målet har været at have otte hold i FNL, men gennem et par sæsoner har det ikke været muligt. Når FKL-kvalifikationen er færdigspillet, vil DAFF se på sammensætningen af FKL i 2018.

At de to hold har valgt at rykke op i FNL betyder, at den sidste kamp imellem de to hold i FNL-kvalifikationen aflyses.

DIFs bestyrelse indstiller til DIFs budgetmøde, at DAFF tildeles over 11 mio. kr. over den kommende fireårige periode. Indstillingen sker på baggrund af det strategiforløb samtlige specialforbund i Danmarks Idrætsforbund har gennemgået det seneste 1,5 år. DAFF er det forbund i DIF, der indstilles til den tredjestørste fremgang.

”Det er fantastisk at DIFs bestyrelse anerkender vores arbejde og ser det potentiale, der er i vores tre idrætsgrene. Jeg glæder mig meget til, at vi kan bruge den udvidede støtte fra DIF til at støtte vores foreninger og udvikle vores sportsgrene”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen. ”Det er lige nu svært at få armene ned. Tilskudsmæssigt går vi frem, og da DIF opgjorde forbundenes medlemstal, havde vi den ottendestørste medlemsfremgang”, fortsætter den glade formand.

DIFs bestyrelse indstiller DAFF til at modtage 11 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end tidligere, over den fireårige periode. Tilskuddet fra DIF skal bruges til at udvikle DAFFs aktiviteter og understøtte DIFs politiske program. Midlerne tildeles forbundene ud fra et langsigtet perspektiv, og på baggrund af det potentiale det enkelte forbund vurderes at have. At få den tredjestørste stigning i støtte blandt DIFs mere end 60 specialforbund, er en kæmpe anerkendelse af DAFF. DAFFs stigning overgår samtlige af de store specialforbund – kun Danmarks Cykle Union og Parasport Danmark har en større stigning end DAFF – mens ca. en tredjedel af specialforbundene bliver reduceret i tilskud.

Resultatet af et års arbejde

Efter en fælles kick-off workshop, har DAFFs formand, et bestyrelsesmedlem og de to ledere siden midten af juni 2016 arbejdet tæt sammen med en konsulent i DIF om udarbejdelse af strategiaftalen. Aftalen indeholder som tidligere udmeldt fire spor:

Organisation & Ledelse og Diversitet

– DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen.

Vækst

– DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets tre aktiviteters vækstpotentiale.

Talent & Elite

– DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde.

Social indsats og integration for udsatte målgrupper

– DAFF ønsker, gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Det fjerde spor er tilføjet efter opfordring fra DIFs chefgruppe.

Ny økonomisk struktur fra 2018

Strategiaftalerne er resultatet af en ny økonomisk støttestruktur, som DIF overgår til fra 2018. Fremover tildeles specialforbundene dermed midler på baggrund af en fireårig strategiaftale. Formålet med den nye struktur er at frigive ressourcer i specialforbundene, ved at minimere den administration og det bureaukrati, der lå i den gamle struktur.

DIF ønsker mere idræt for de penge, der årligt tilføres specialforbundene fra Tips og Lottomidlerne. Dette skal naturligvis også slå igennem i DAFF, hvor formand Michael Brøndum Hansen ser frem til, at reduktionen i de administrative krav fra DIF gør, at forbundets ansatte vil være mere synlige i forhold til klubberne.

DIFs budget drøftes på budgetmødet d. 6.-7. oktober, og budgettet vedtages endeligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DIF d. 31. oktober 2017.

Fakta:

Den fulde ordlyd på de fire spor:

 1. DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
 2. DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
 3. DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
 4. DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Fra den 31. oktober vil Børnehjælpsdagens traditionsrige Julelotteri igen være på gaden. Hundredvis af foreninger, idrætsklubber og skoleklasser over hele landet vil sælge Julelodder og tjene rigtig gode penge til deres klasse- og foreningskasse. De støtter samtidig Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Fakta om Julelotteriet: Hvordan og hvornår
Der er rigtig mange penge at hente for foreningerne, som kan bruges til udstyr, rejser eller andre aktiviteter. I 2016 var foreningernes samlede gevinst ved lodsalget på 2,5 millioner kroner.

 • Salget af Julelotteriet sker i perioden 31. oktober til 24. december 2017
 • Et lod koster 20 kr. og heraf tjener deltagerne selv 8,50 kr. til fælleskassen.
 • Det er gratis at tilmelde sig og usolgte lodder kan returneres. Der er således ingen økonomisk risiko.
 • Nye sælgere kan melde sig i hele salgsperioden.
 • Tilmelding foregår her: Bestil lodder til Julelotteriet

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der bliver afholdt over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

Der var store forventninger og forhåbninger til de danske landshold i flag football, da de skulle dyste om titlen som europamester på både dame- og herresiden i Valby i weekenden. De rød-hvide mandskaber skuffede heller ikke, og kunne søndag begge lade sig hylde som Europas bedste.

Især på herresiden måtte danskerne betegnes som forhåndsfavoritter, da Danmark inden turneringen var firedobbelt regerende mester, og det høje niveau var tydeligt gennem hele turneringen.

Dobbelt opgør mod Israel

I finalen ventede Israel, som også mødte Danmark i kvindernes finale.

De danske favoritter kom flyvende fra start, da quarterback Frederik Ermler kastede en dyb bold hen over det israelske forsvar til wide receiver Silas Meyer-Juhlin, der i øvrigt blev kåret til turneringens vigtigste spiller.

Israel forsøgte at svare tilbage på den efterfølgende angrebsserie, men cornerback Emil Gufler læste israelernes spil og sprang atletisk ind foran en israelsk angrebsspiller og interceptede bolden.

Herrerne tog en sikker sejr på 39-19, da dommerne kunne fløjte kampen af og sikrede sig dermed titlen som femdobbelte europamestre.

Fra fjerdeplads til Europamester

På damernes side var udsigterne ikke helt så skråsikre fra start.

”Vi spillede tæt mod Israel sidste år, så vores forventninger til mesterskabet var bare at slå Israel. At det så skulle blive i finalen og dermed sikre os en guldmedalje er en kæmpe bonus, som vi er meget stolte af,” siger landstræner Lars Abrahamsen efter gårsdagens sejr.

Tidligere har damerne vundet en fjerdeplads i 2013, og Lars Abrahamsen mener, at dette års sejr skyldes et endnu stærkere sammenhold mellem spillerne og træneren, som har taget nogle gode erfaringer med fra sidste års turnering.

Danmark holdt det høje niveau hele vejen

Det høje niveau viste sig ikke mindst i finalen.

Damerne kom stærkt fra start med et touchdown på et af de første drives i kampen. I de resterende drives holder danskerne niveauet og leverer et eminent forsvar, som ikke forærer Israels damer noget.

Slutstillingen på 33-6 til Danmark vidner om danskernes klasse, som de øvrige hold altså ikke kunne stille noget op imod.

Det danske herrelandshold og damelandshold kunne således gå fra finalerne med to suveræne sejre over Israel.

Se resultater fra hele turneringen her: Results from IFAF EC Flag Football

After three intense days the winners of the 2017 IFAF flag football european championship are Denmarks men’s national team and Denmarks women’s national team!

Day 1

Sweden vs. Israel (M): 33-40

Israel vs. Finland (W): 40-6

Israel vs. Norway (M): 51-13

Denmark vs. Israel (W): 19-26

Denmark vs. Israel (M): 48-22

Day 2

Denmark vs. Sweden (M): 54-12

Norway vs. Great Britain (M): 9-39

Denmark vs. Finland (W): 53-6

Great Britain vs. Sweden (M): 24-29

Norway vs. Denmark (M): 6-66

Great Britain vs. Denmark (W): 0-32

Great Britain vs. Denmark (W): 6-48

Sweden vs. Norway (M): 39-6

Finland vs. Great Britain (W): 6-32

Day 3

Israel vs. Great Britain (W): 19-24

Israel vs. Great Britain (M): 39-32

Bronze: Great Britain vs. Finland (W): 34-6

Bronze: Great Britain vs. Sweden (M): 19-12

Finale: Denmark vs. Israel (W): 33-6

Finale: Denmark vs. Israel (W): 39-19

Selvom mange ikke er klar over det, er Danmark faktisk en magtfaktor inden for sportsgrenen flag football, der er en form for lillebror til amerikansk fodbold. Det danske landshold har fire gange i træk vundet titlen som Europas bedste, og landsholdet har flere gange opnået topplaceringer ved verdensmesterskaberne. I 2016 vandt Danmarks herrelandshold sølv ved VM i USA.

I den kommende weekend står slaget for både det mandlige og kvindelige landshold i flag football på hjemmebane.

Hvor mændene må være favoritter til endnu en gang at stille sig på øverste trin på sejrsskamlen, kan kvinderne forvente hårdere modstand. På kvindesiden er Israel favoritter, men både Storbritannien og Danmark bør også regnes med.

Høje forventninger til hjemmebanen

Ud over titlen som regerende, firdobbelt europamester er hjemmebanen også en af grundene til, at især de danske herrer forventes at kæmpe med om guldet, når kampene går i gang på Valby Stadion fredag den 1. september.

Landstræner Kasper Lindén ser frem til en spændende turnering, der kan vise noget af verdens bedste spil:

”Det bliver fantastisk at spille landskampe på hjemmebane, og vi håber på en masse publikum i ryggen. Det er altid federe at spille bold, når man kan mærke opbakningen fra publikum,” siger Kasper Lindén.

Også kvindernes landstræner, Lars Abrahamsen, regner med, at landsholdet kan klare sig godt på hjemmebanen.

”Israel må være favoritter, de har af de deltagende hold placeret sig bedst ved de senere slutrunder. Der er flere og flere kvinder og piger, der spiller flag football i Danmark, og pilen peger den rigtige retning for holdet,” siger sportschef Lars Carlsen.

En kort introduktion til flag football

Spillet minder på mange måder om amerikansk fodbold, hvor det gælder om at få en oval bold ned i enden af modstandernes banehalvdel – den såkaldte end zone. Formår man det, scorer man point.

Modsat amerikansk fodbold spiller man på en mindre bane og uden det beskyttende udstyr, fordi flag football er en ikke-kontaktsport. Man tackler modstanden ved at trække et plastik flag, der hænger fra hver hofte, af – herfra navnet flag football.

Når man er tacklet, har man brugt et forsøg, som kaldes et spil, og man har først fire forsøg på at komme over midterlinjen. Lykkes det, får man fire forsøg til at score.

Sport i verdensklasse i Valby

Europamesterskaberne i flag football bliver spillet på Valby stadion, hvor åbningskampen står mellem Sveriges og Israels herrehold – de to landshold åbner ballet klokken 13.00, og herefter bliver der spillet en masse kampe i løbet af weekenden.

Finalen bliver spillet klokken 15.00 for mændene og klokken 13.40 for kvinderne søndag den 3. september, og her håber begge landstrænere på stor opbakning.

”Vi har en klar målsætning om at nå langt i turneringen, og vi vil gerne opfordre alle, der kunne finde det interessant, til at komme ud og heppe. Det giver en ekstra gejst for spillerne, og sporten er i forvejen fyldt med spektakulære, atletiske aktioner, så der er så godt som garanti for underholdning, uanset kendskabet til sporten,” siger landstrænerne.

For mere information kontakt Janni Wissing Nielsen på jwn@daffmail.dk eller telefon 25 77 23 16.

 

Skribent: Mikkel Guldbjerg Jensen 

Efter en fantastisk god dobbeltcamp med masser af spil på højt niveau har vi nu fået lagt kabalen frem til EM.

Det har været en fornøjelse at se spillernes energiniveau og koncentration weekenden igennem. En kæmpe ros og cadeau til de spillere, som har været til campen, men ikke er blevet udtaget.

Følgende 12 spillere er udtaget til EM:

Niklas Dyrby Johansen Armadillos
Frederik Løchte Ermler Armadillos
Kristoffer Holmstrup Armadillos
Rasmus Norup Armadillos
Steffen Erikstrup Armadillos
Jakob Espersen SGD
Mikkel Lindsø SGD
Niels Kjær SGD
Rasmus Brandt Rebels
Kristoffer Breitenstein Rebels
Silas Meyer-Juhlin Barbarians
Emil Gufler Globetrotters

EM kommer til at forløbe fra d. 31. august til d. 3. september på Valby Stadion.

/Niklas Dyrby & Kasper Linden

FØLG OS PÅ